Produkto pirkimo - pardavimo sutarties sąlygos

1. Sąvokos: Šalis / Sutarties šalys – yra Pirkėjas ir / ar Pardavėjas.

“Nenugalimos jėgos aplinkybė - bet koks įvykis ar reiškinys (ar keli vienu metu), kuris iš esmės riboja šios Sutarties vykdymą, arba dėl kurio Šalis negali vykdyti Sutarties, ir kurio atsiradimo priežasčių Šalis nenumatė ir pagrįstai negali kontroliuoti."

“Pirkėjas-Tarpininkas – pirkėjas yra tarpininkas tarp Pardavėjo ir galutinio vartotojo (Pardavėjas neturi tiesioginio kontakto su galutiniu vartotoju)."

“ Paslaugų priėmimo-perdavimo aktas –  Sutarties vykdymo dokumentas, kuris patvirtina prekių ir paslaugų (pvz. Produkto surinkimą) ar jų dalies atlikimo ir perdavimo Pirkėjui faktą."

“Produktas – yra laiptai ir/ar jų dalys, kurių pirkimas–pardavimas yra Sutarties dalykas, įskaitant paslaugas, susijusias su perkamo Produkto transportavimu, surinkimu, sumontavimu ir kitokiu paruošimu naudoti (jei taikoma), Sutartyje nurodytomis sąlygomis."

“Sutartis – yra tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Produkto pirkimo–pardavimo sutartis – dokumentas, kurį pasirašydamos Sutarties šalys patvirtina sandorio dėl Produkto pirkimo-pardavimo sudarymą. Esant neatitikimams tarp Brėžiniuose/3D pateiktos informacijos ir sutartyje išvardytos techninės informacijos, pirmenybė yra teikiama sutartyje nurodytai techninei specifikacijai."

2. Produkto gavimas. Produkto nuosavybės teisė ir atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika.

2.1 Jei Šalys nesusitaria kitaip, Produkto nuosavybės teisė pereina Pirkėjui nuo to momento, kai Pirkėjas visiškai atsiskaito su Pardavėju už Produktą. Produkto atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika Pirkėjui pereina nuo to momento, kai Pirkėjas priima produktą, t.y. produktas pristatomas į Pirkėjo nurodytą vietą.
2.2 Esant objektyvioms galimybėms ir Šalims nesusitarus kitaip, Pirkėjas turi patikrinti Produktą per 2 (dvi) kalendorines dienas nuo jo gavimo dienos ir pateikti Pardavėjui pretenzijas dėl Produkto sudėties ir/ar kokybės trūkumų, jei tokių būtų. Pretenzijos pateikiamos raštu, pateikiant pretenzijos pagrįstumą įrodančius duomenis (vaizdo įrašus, nuotraukas ir pan.). Pretenzijos nepateikimas, laikomas patvirtinimu, jog Pirkėjas nusiskundimų dėl Produkto kokybės ir sudėties neturi. Pardavėjas neatsako už pristatyto Produkto trūkumus, kuriuos jis aptarė su Pirkėju Sutarties sudarymo metu, taip pat už trūkumus, kurie Pirkėjui buvo žinomi iki Sutarties sudarymo arba kuriuos Pirkėjas galėjo pastebėti Produkto perdavimo metu, bet apie tai neinformavo Pardavėjo nustatytomis sąlygoms.

3. Atsakomybė

3.1. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus pagal Sutartį ir susilaikyti nuo veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies įsipareigojimų vykdymą.
3.2.  Produkto pristatymas Sutartyje nustatytais terminais yra esminė Sutarties sąlyga. Jeigu vėluojama pristatyti Produktą dėl Pardavėjo kaltės, Pardavėjas privalo mokėti Pirkėjui 0,02 % dydžio delspinigius nuo laiku nepristatyto Produkto (neįskaitant sumontavimo darbų kainos, kai taikoma) kainos už kiekvieną pradelstą dieną. Maksimali išmokamų delspinigių suma negali viršyti 10 proc. Produkto kainos (neįskaitant sumontavimo darbų kainos, kai taikoma).
3.3. Jeigu Pirkėjas neatsiskaito Sutarties šalių susitartais terminais, Pirkėjas privalo mokėti Pardavėjui 0,02 % dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Jei Pirkėjas vėluoja apmokėti sąskaitas daugiau nei 10 d.d., Pardavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, pranešus apie Sutarties nutraukimą raštu prieš 2 d.d. Sutarties nutraukimas, neatleidžia sutarties Šalių nuo įsipareigojimų vykdymo ir tiesioginių išlaidų kompensavimo, susidariusių prieš pranešimo, apie sutarties nutraukimą, išsiuntimo dienos.
3.4. Šalys nedelsiant privalo informuoti viena kitą apie visas ir bet kokias aplinkybes, trukdančias Sutartyje nustatytomis sąlygomis, tvarka ir terminais pristatyti Produktą ar įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.
3.5. Pirkėjui patvirtinus, kad matmenys yra teisingi, jis yra atsakingas, kad matmenys būtų nepakitę iki Produkto pristatymo. Kitu atveju Pardavėjas turi teisę išrašyti papildomą sąskaitą Pirkėjui už patirtas tiesiogines išlaidas dėl matmenų pasikeitimo po jų galutinio suderinimo. Atitinkamai tokiu atveju Pardavėjas pasilieka teisę neteikti sumontavimo darbų paslaugos iki susitarimo dėl tiesioginių išlaidų kompensavimo sudarymo ir įvykdymo, jei Šalys nesusitaria kitaip.
3.6. Jei matavimai atliki, nepilnai įrengtose patalpose (nėra gipso, neišpjauta anga, neįrengtos sienos, grindys ir pan.), Pardavėjas nėra atsakingas už matmenų teisingumą ar su tuo susijusių darbų atlikimo tinkamą kokybę bei su tuo susijusių papildomų išlaidų padengimą.
3.7. Jei sienos, grindys ir ar kiti statiniai įtakojantys Produkto konstrukciją yra nelygūs, dėl laiptų nesumontavimo, nesurinkimo, detalių nekeitimo, papildomų darbų nevykdymo atsakingas yra Pirkėjas, kuris privalo padengti visas su tuo susijusias tiesiogines išlaidas.
3.8. Pirkėjas ne vėliau kaip iki galutinių brėžinių suderinimo dienos privalo pateikti Pardavėjui visą reikiamą ir tinkamą informaciją dėl elektros instaliacijos, el. šildymo ir kt. komunikacijų įrengimo tose vietose, kur bus surenkamas Produktas, priešingu atveju Pardavėjas nėra atsakingas už minėtų komunikacijų sugadinimą Produkto surinkimo metu, ar su tuo susijusių Produkto kokybės trūkumų atsiradimu.
3.9. Kai paslaugos yra suteikiamos ne Produkto pristatymo momentu (pvz. surinkimas), paslaugų suteikimo faktas patvirtinamas Šalims pasirašant paslaugų perdavimo–priėmimo aktą (priedas Nr. 3)
3.10. Baigęs darbus ar atitinkamą darbų etapą, Pardavėjas pateikia Pirkėjui paslaugų priėmimo-perdavimo aktą. Paslaugų atlikimo faktą tvirtina Pirkėjas-Tarpininkas arba galutinis Produkto vartotojas,patvirtindamas atitinkamą paslaugų priėmimo-perdavimo aktą. Pirkėjas-Tarpininkas arba galutinis Produkto vartotojas, įsipareigoja patvirtinti arba atmesti paslaugų pirėmimo-perdavimo aktą ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo jo pateikimo. Atmetus aktą, privaloma nurodyti kokie neatitikimai pastebėti, t.y. dėl kokios priežasties netvirtinamas paslaugų priėmimo-perdavimo aktas. Nepatvirtinus per nustatytą terminą priėmimo-perdavimo akto, laikoma, kad  paslaugų priėmimas-perdavimas yra patvirtintas, Pirkėjas pretenzijų neturi. Jei Pirkėjas-Tarpininkas  nesukoordinuoja, kad galutinis Produkto vartotojas, priimtų atliktus darbus, atsakomybė paslaugų priėmimo ir perdavimo akto pasirašymui ar atmetimui pereina Pirkėjui, kuris privalo savo sąskaita ir priemonėmis gauti reikiamą informaciją iš galutinio Produkto vartotojo dėl Produkto kokybės ir ne vėliau kaip 2  (dvi) darbo dienas patvirtinti arba atmesti priėmimo-perdavimo aktą, nurodant atmetimo priežastis.
3.11. Pirkėjas, gavęs Sutartį pasirašymui, įsipareigoja per 3 (tris) darbo dienas nuo Užsakymo gavimo dienos patvirtinti jį pasirašytinai. Pardavėjui per 3 (tris) darbo dienas negavus Sutarties patvirtinimo raštu, Užsakymas laikomas negaliojančiu ir Pardavėjas turi teisę peržiūrėti tiekimo terminus, kainą bei kitas esmines sąlygas, kurios keičiasi dėl uždelsto Sutarties patvirtinimo.
3.12. Pirkėjas-Tarpininkas, yra atsakingas už bet kokios informacijos apie Produktą pateikimą bei išaiškinimą galutiniam Produkto vartotojui (t.y.susitikimų derinimą, garantinių darbų išaiškinimą, suorganizavimą bei išsprendimą). Pardavėjas nepalaiko tiesioginio kontakto su galutiniu Produkto vartotoju, jei Šalys dėl to atskirai nesusitaria kitaip.
3.13. Klientas yra informuotas, kad po laiptų montavimo ar garantinių darbų vykdymo gali būti reikalinga valymo paslauga. Klientas atsakomybę prisiima pats, tiekėjas nekompensuoja valymo išlaidų.
3.14. Klientas įsipareigoja paruošti laiptų angą pagal TEK17 reikalavimus (laiptų angos paruošimo aprašymas pateiktas Annex-No.6 žemiau sutartyje). Neparuošus angos pagal aprašymą, klientas parisiima atsakomybę ir riziką už saugumą naudotis laiptais.

4. Tiekimo terminai ir sąlygos

4.1.  Produkto pagaminimo laikas nurodomas sutarties punke Nr.: 3
4.2. Pirkėjui reikalaujant pakeitimų, gamybos ir pristatymo laikas perskaičiuojams ir derinamas kievienu atveju atskirai. Bet kokie pakeitimai, kurie daro įtaką gamybai (spalva, dydis ir kt.), užsakyti po Sutarties pasirašymo laikomi nauju Užsakymu. Pristatymo terminas gali būti perskaičiuotas nuo suderintų pakeitimų dienos.
4.3. Gamybos bei tiekimo terminai pradedami skaičiuoti nuo gauto avansinio pavedimo (kai taikoma) dienos ir galutinio brėžinio suderinimo, priklausomai nuo to, kuris įvyksta paskutinis.

5. Garantijos

5.1. Jeigu Užsakyme nenustatyta kitaip, Produktui suteikiama 5 metų garantija, kuri skaičiuojama nuo Produkto pristatymo arba sumontavimo momento, priklausomai nuo surinkimo paslaugos užsakymopasirinkimo.
5.2. Garantija netaikoma pažeidimams, defektams, atsiradusiems neteisingai eksploatuojant Produktą (eksploatavimo sąlygos pateiktos priede Nr. 4). Garantija taikoma prekių kokybės trūkumams, atsiradusiems dėl Pardavėjo kaltės, atsižvelgiant bet neapsiribojant  normalaus Produkto susidėvėjimui ar jos savybių pasikeitimui, kurie nelaikomi Produkto kokybės trūkumais.
5.3. Nustačius Pardavėjo kaltę, Pardavėjas savo sąskaita privalo per įmanomą trumpiausią laiką suremontuoti arba pakeisti netinkamą Produktą arba jo netinkamas dalis (jei galima be žalos atskirti nuo Produkto), netrukdydamas Pirkėjo įprastai veiklai. Pirkėjas apie pastebėtus trūkumus privalo pranešti ne vėliau kaip per 5 d.d. nuo jų atsiradimo momento ir pateikti užpildytą garantinių darbų formą (priedas Nr.5). Priešingu atveju garantinių darbų pretenzija nebus priimama.
5.4. Nustačius Pardavėjo kaltę, Pirkėjas turi teisę pats arba trečiųjų šalių pagalba atlikti Produkto dalių remontą, pakeitimą, ir/arba remontą patalpų, daiktų, apgadintų Pardavėjui surenkant Produktą, jeigu remontas yra smulkus ir/arba reikalingas siekiant išvengti didesnės žalos, ir/arba turi būti atliekamas nedelsiant dėl kitų svarbių objektyvių priežasčių. Tokio remonto ar pakeitimo išlaidas Pirkėjui atlygina Pardavėjas. Būtina sąlyga šios nuostatos taikymui - išankstinis Pardavėjo informavimas ir jo sutikimo gavimas, priešingu atveju, Pardavėjas turi teisę atsisakyti padengti Pirkėjo patirtas išlaidas ir taikyti garantinį aptarnavimą. Visos su tuo susijusios išlaidos turi būti pagrįstos pateiktais įrodančiais dokumentais, patvirtinančiais patirtų išlaidų dydį (sąskaitos ir pan.).
5.5. Kai neužsakoma surinkimo paslauga, Produktas turi būti patikrintas pristatymo vietoje, visos pretenzijos dėl Produkto kokybės ar defektų turi būti pateiktos Produkto patikrinimo momentu, bet ne vėliau kaip per 2 (dvi) dienas nuo produkto gavimo dienos, pateikiant tai įrodančius dokumentus (nuotraukas, vaizdinę medžiagą ir pan.) ir užpildant garantinių darbų formą (priedas Nr.5). Priešingu atveju, garantija netaikoma.
5.6. Pardavėjas informuoja, kad pušis yra viena minkščiausių medienos rūšių, todėl nerekomenduojama naudoti šios medienos laiptų pakopose dėl didelės rizikos, nes pakopos gali skleisti garsą, sutrūkinėti, mechaniškai lengvai pažeidžiamos. Pirkėjas pasirinkdamas Produktą su pušinėmis pakopomis patvirtina, kad su šią sąlyga susipažino, sutinka ir prisiima visą su tuo susijusią riziką, bei priima faktą, jog Garantija tokiems pušinių pakopų defektams, kaip garsas, įtrūkimai netaikoma.
5.7. Pardavėjas, vertindamas garantinių skundų atvejus vadovausis TEK17, Trappemanualen paskutinėmis galiojančiomis redakcijomis.

6. Taikoma teisė ir ginčų sprendimas

6.1. Visi nesutarimai ar ginčai sprendžiami geranorišku abiejų Šalių sutarimu. Nepavykus geranoriškai išspręsti nesutarimo, ginčas turi būti sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Teisminių ginčų nagrinėjimas priskiriamas Lietuvos Respublikos teismų jurisdikcijai.

7. Kalba

7.1. Sutartis sudaryta dviem - lietuvių ir anglų – kalbomis. Jei nesusitarta kitaip, esant neatitikimams tarp Sutarties lietuviškos ir angliškos kalbos versijų, angliška versija turi viršenybę.

8. Mokėjimo sąlygos ir tvarka

8.1. Mokėjimai atliekami Užsakyme numatyta valiuta, bankiniu pavedimu į Sutartyje Pardavėjo nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą, per Sutartyje nurodytą apmokėjimo terminą. Pasikeitus Pardavėjo atsiskaitomajai sąskaitai, Pardavėjas privalo raštu informuoti Pirkėją apie pasikeitimus.
8.2. Atliekant mokėjimus, kiekviena Šalis sumoka savo banko mokesčius.
8.3. Apmokėjimas laikomas įvykdytu, kai mokėtina suma yra įskaitoma į Pardavėjo banko sąskaitą.
8.4. Šalys susitaria ir neprieštarauja, kad visos sąskaitos-faktūros už pristatytą Produktą ir su juo susijusias paslaugas (jei taikoma) bus išrašytos elektroniniu formatu bei atsiųstos el. pašto adresais.Tokios sąskaitos bus laikomos originaliomis, turinčiomis vienodą teisinę galią aboiejoms Šalims, nuo sąskaitos išsiuntimo Pirkėjo nurodytu el. paštu dienos . Popierinės sąskaitos faktūros bus siunčiamos. Tik Šaliai pareikalavus popierinės sąskaitos raštu.
8.5. Kai Produktas pristatomas ne Lietuvos teritorijoje, Pirkėjas sumoka visus su Produkto pristatymu susijusius importo ir kitus mokesčius mokesčius (kai taikoma) iki Produktui atvykstant į atitinkamą muitinės postą ir iki Produkto pristatymo iki Galutinio Produkto vartotojo Jei nesusitarta kitaip, visi Produktai pristatomi DAP sąlygomis (INCOTERMS 2010) Užsakyme nurodytu adresu.
8.6.  Jei Pirkėjas nepagrįstai vėluoja apmokėti Rangovo pateiktas sąskaitas faktūras daugiau nei 14 kalendorinių dienų nuo sąskaitos pateikimo dienos, Pirkėjo skolos administravimas yra perduodamas skolų išieškojimo bendrovei.

9. Kitos nuostatos

9.1. Nei viena iš Šalių nėra atsakinga už įsipareigojimų pagal šią Sutartį nevykdymą, jei tokių įsipareigojimų vykdymui esminį ir neigiamą poveikį daro Nenugalimos jėgos aplinkybė. Šalis, negalinti vykdyti savo įsipareigojimų dėl Nenugalimos jėgos aplinkybių, privalo informuoti apie tai kitą Šalį nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo, pateikiant tinkamus jų atsiradimo įrodymus.
9.2. Pasibaigus nenugalimos jėgos aplinkybėms, kitai Šaliai turi būti nedelsiant apie tai pranešama.
9.3. Jeigu nesilaikoma šios dalies nustatytų sąlygų, įsipareigojimų negalinti vykdyti Šalis praranda teisę remtis Nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimu.
9.4. Šalys turi imtis pagrįstų priemonių, skirtų geranoriškai sumažinti Nenugalimos jėgos aplinkybės poveikį, ir bendradarbiauti rengiant ir įgyvendinant pasekmių šalinimo veiksmų planą bei taikant pagrįstas alternatyvias nenugalimos jėgos padarinių šalinimo priemones.
9.5. Įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymas atidedamas iki Nenugalimos jėgos aplinkybių pasibaigimo. Jeigu Nenugalimos jėgos aplinkybės išlieka ilgiau negu 1 (vieną) mėnesį, bet kuri Šalis, pranešusi apie tai kitai Šaliai, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį.
9.6. Sutartis sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta abiems Sutarties šalims pasirašius Sutarties sudarymą patvirtinančius dokumentus. Pasirašydamos sutartį abi šalys sutinka, kad informacija pateikta sutartyje yra teisinga. Pasirašius Sutartį  visi ankstesni susitarimai, susirašinėjimai dėl Sutarties sudarymo netenka galios.
9.7. Jei nesusitarta kitaip, visi susitarimai dėl Sutarties  pakeitimo ir papildymo galioja tik  įforminus susitarimus raštu (el.paštu arba sudarant Sutarties pakitimo sutartį), kurie yra privalomi iki visų Sutarties sąlygų įvykdymo.
9.8. Jei kitaip nenumatyta, pasirašyta ir persiųsta elektroninio ryšio priemonėmis Sutartis bei susitarimai dėl šios Sutarties pakeitimo ar papildymo ir kiti Sutarties sudarymo ir vykdymo dokumentai, pripažįstami galiojančiais.
9.9. Už teksto ir parašo apsaugą bei tinkamumą, pasirašytus dokumentus perduodant elektroninio ryšio priemonėmis, atsako kieviena iš Šalių, išsiuntųsių atitinkamą informaciją.
9.10. Pardavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir/arba Užsakymą apie tai įspėjęs Pirkėją raštu prieš 10 (dešimt) dienų, jeigu Sutartyje nenumatytas kitoks terminas, šiais atvejais:
9.10.1. Pirkėjui iškeliama bankroto ar restruktūrizavimo byla, pradedama likvidavimo procedūra, Pirkėjas sustabdo savo veiklą ar pan.
9.10.2. Keičiasi Pirkėjo teisinis statusas, organizacinė ar valdymo struktūra ir tai gali turėti neigiamos įtakos Sutarties vykdymui;
9.10.3. Iš esmės pablogėja Pirkėjo finansinė padėtis;
9.10.4. Pirkėjas nevykdo kitų sutartinių įsipareigojimų ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas
9.11. Jeigu Pirkėjas vienašališkai nutraukia Sutartį ir/arba Užsakymą nesant Pardavėjo kaltės, Pirkėjas padengia visas su tokiu nutraukimu susijusias tiek tiesiogines, tiek netiesiogines Pardavėjo išlaidas. Avansiniai ir kiti atlikti mokėjimai negrąžinami.
9.12. Sutartis yra sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną Pirkėjui ir Pardavėjui.